W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.


REGULAMIN
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

Sklep internetowy Diesel-Maszl działający pod adresem http://www.diesel-masz.pl

SKITKA
Słoneczna 10
08-106 Zbuczyn
Tel.: 696 197 817
E-mail: dieselmasz@o2.pl 

wpisany do Centralnej Ewidencjii Działalnosci Gospodarczej  przez Wójt Gminy Zbuczyn NIP: 821-166-27-94


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1. DEFINICJE
Diesel-masz.pl Prowadzony przez SKITKA sklep internetowy, w ramach którego świadczone są Sprzedaż i Ekspozycja oraz inne usługi z tym związane, utrzymywany przez SKITKA w domenie www.diesel-masz.pl

Towar
Rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Sprzedaży lub Ekspozycji, zgodnie z Regulaminem.

Użytkownik
Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Agropomoc.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

Klient
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego), która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia.

Konto
Konto (Konto Klienta) – podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.

Rejestracja
Procedura zakładania konta klienta konieczna do korzystania, składania zamówień, ze sklepu internetowego.


Regulamin
Regulamin Agropomoc.pl.

Artykuł 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W Diesel-masz.pl

2.1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, która ukończyły co najmniej 13 rok życia (przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego) ,która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.

2.2. Osoby fizyczne, w celu Rejestracji, powinny przeczytać i zaakceptować regulamin oraz wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu, adresu e-mail, hasła oraz przepisanie kodu zabezpieczającego. Profil zostaje automatycznie założony. W celu jego aktywacji należy kliknąć na link w zwrotnej wiadomości e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji profil Użytkownika jest aktywny. Po zalogowaniu użytkownik powinien uzupełnić dane kontaktowe, widoczne w "Edycji profilu" w celu uzupełnienia danych osobowych: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. Osoby fizyczne korzystające z Diesel-masz.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą, dane teleadresowe oraz NIP.

2.3. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2.1, a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Diesel-masz.pl, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika. W celu Rejestracji osoba ta powinna przeczytać i zaakceptować regulamin oraz wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie loginu, adresu e-mail, hasła oraz przepisanie kodu zabezpieczającego. Profil zostaje automatycznie założony. W celu jego aktywacji należy kliknąć na link w zwrotnej wiadomości e-mail. Po potwierdzeniu rejestracji profil Użytkownika jest aktywny. Po zalogowaniu użytkownik powinien uzupełnić dane kontaktowe, widoczne w "Edycji profilu" w celu uzupełnienia danych osobowych: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. Osoby fizyczne korzystające z Agropomoc.pl w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę (firmę), pod którą prowadzą działalność gospodarczą, dane teleadresowe oraz NIP.


2.4. Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie. 

2.5. W wyniku prawidłowej Rejestracji SKITKA tworzy dla Użytkownika Konto przypisane do adresu e-mail podanego podczas Rejestracji. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Diesel-masz.pl adresu e-mail i hasła (logowanie).

2.6. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

2.7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne.

Artykuł 3. OPISY I ZDJECIA PRODUKTÓW

3.1 Wszelkie informacje dotyczące towarów, zawarte na stronie www.diesel-masz.pl, kierowane przez SKITKA do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań.
3.2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. 


II. KUPNO

Artykuł 4. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA

SKITKA, jako operator Diesel-masz.pl, umożliwia Użytkownikom oraz innym podmiotom zawieranie umów Kupna Towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom oraz innym podmiotom odpowiednie narzędzia systemowe. SKITKA jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i gwarantuje wykonanie umowy sprzedaży Towaru. SKITKA zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku, gdy producent dokonał zmiany cen i nie poinformował o tym fakcie SKITKA. Dalszy tok postępowania strony ustalają indywidualnie. 

Artykuł 5. PRZEBIEG ZAKUPÓW

5.1. Użytkownik bierze udział w zakupie poprzez dodanie interesujących go Towarów do koszyka i  wybór opcji "kup". W celu dokonania czynności należy uzupełnić odpowiedni formularz na stronie Sprzedaży, następnie zweryfikować jego treść i potwierdzić swój wybór.

5.2. Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający dolicza jedynie koszty przesyłki bądź transportu. Poza powyższymi, Sprzedający nie może doliczać jakichkolwiek innych kwot podwyższających cenę należną od Kupującego. Otrzymanie wiadomosci elektronicznej wraz z potwierdzeniem zamówienia ozanacza ze towar jest na stanie i może zostać wysłany do kupujacego.

 

Artykuł 6. Sposób odbioru

6.1. W chwili odbioru przesyłki Klient ma obowiązek sprawdzić czy jest ona oryginalnie zapakowana. Klient zobowiązany jest również do sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności osoby dostarczającej towar. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Druku Reklamacji". Z chwilą pokwitowania odbioru na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

6.2. W chwili odbioru przesyłki Odbiorca powinien sprawdzić czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania lub stwierdzenia prób otwarcia przesyłki, należy spisać w obecności kuriera protokół odbioru (reklamacji), na którym musi się podpisać kurier i niezwłocznie skontaktować się z naszą firmą. Protokół odbioru (reklamacji) spisany w obecności pracownika firmy kurierskiej jest podstawą do uznania ewentualnych reklamacji.

6.3.. Przyjęcie przez Państwa przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśniecie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia.

6.4.. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Druku Reklamacji". Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

Artykuł 7. ZAWARCIE UMOWY

7.1. Zawarcie umowy pomiędzy SKITKA a Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez Kupującego skorzystania z opcji „Zamów”, o czym Kupujący jest automatycznie powiadamiany. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z wybranych przez Kupującego opcji i  obowiązujących przepisów prawa.

7.2. Formy zapłaty, spośród udostępnionych, określa Kupujący. SKITKA udostępnia następujące formy zapłaty:

7.2.1. Przedpłata przelewem.
W tym przypadku należy dokonać przedpłaty za zamówiony Towar i jego transport na konto SKITKA słoneczna 10 08-106 prowadzone w BGŻ BANK pod numerem 07 2030 0045 1110 0000 0223 3210.

7.2.2. Płatność przy odbiorze
Kupujacy płaci za towar w momenci jej odbioru.

7.3. Jeżeli ważność umowy zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych przepisami prawa, np. zawarcie umowy wymaga formy pisemnej bądź innej formy szczególnej, zarówno Kupujący, jak i SKITKA, po potwierdzeniu przez Kupującego skorzystania z opcji Kup, może dochodzić zawarcia tej umowy.

Artykuł 8.  GWARANCJA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY I REKLAMACJE

8.1. Każdy towar zakupiony na www.diesel-masz.pl  objęty jest od 12 do 24 miesięczną gwarancją

8.2.  W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi Towaru nie może dojść do: 
mechanicznego uszkodzenia Towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów Towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). 

8.3. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Konsument.

8.4.  Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni. 
8.5.  Zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za  szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22 z 2000 r., poz. 271) Klient, który jako Konsument  zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży we własnym imieniu, ma prawo odstąpienia  od umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien być opakowany w oryginalne  opakowanie, a sam produkt oraz akcesoria  nieuszkodzone i nie noszące śladów używania ani montażu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: SKITKA SŁoneczna 10 08-106 Zbuczyn


8.6. Dokonując zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący zobowiązany jest szczegółowo wskazać oznaczenie partii, w skład której wchodził wadliwy przedmiot oraz zabezpieczyć wadliwe elementy do kontroli. 

8.7. Klient sporządza protokół reklamacyjny, zawierający opis przedmiotu i stwierdzonych wad, a nadto zabezpiecza reklamowane elementy. Po wykryciu wady ewentualne przystępowanie lub kontynuowanie montażu elementów zawierających wady następuje na wyłączne ryzyko Kupującego.

8.8. Po zgłoszeniu reklamacji zostanie zbadana, przez uprawniony podmiot, zasadność zgłoszonych wad. 

8.9. W ramach odpowiedzialności  za wady fizyczne, SKITKA zobowiązuje się wydać towar wolny od wad.

7.10. Dla skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący obowiązani są przestrzegać załączonej do przedmiotu dystrybucji instrukcji producenta dotyczącej montażu i konserwacji. 

8.11. SKITKA udziela gwarancji w okresie od 1 do 2 lat od daty odbioru przez Kupującego przedmiotu zakupu, zgodnie z warunkami wskazanymi w karcie gwarancyjnej.

Artykuł 9. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

9.1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach dieselmasz.pl powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

9.2. Użytkownicy powinni we własnym zakresie archiwizować na trwałym nośniku informacje o dokonywanych w ramach Diesel-masz.pl transakcjach.

9.3. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych Diesel-masz.pl, w tym do logo "Diesel-masz.pl" oraz prawa własności przemysłowej umieszczone w Agropomoc.pl, przysługują SKITKA. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących SKITKA za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą SKITKA

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 10. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ

10.1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Agropomoc zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

10.2. AGROGRUPA AMP PROJECT może udostępnić dane, o których mowa w art. 9.1. tylko w sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od SKITKA ich przekazania. SKITKA jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Użytkowników o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia informacji.

Artykuł 11. ZMIANY REGULAMINU

SKITKA może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Diesel-masz.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SKITKA, z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.


Artykuł 12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

12.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez SKITKA lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

12.2. Reklamację można złożyć w formie pisemnej za pomocą formularza kontaktowego.

12.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, SKITKA zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

12.4. SKITKA rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że SKITKA może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

12.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach SKITKA może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

Artykuł 13. SPORY
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Artykuł 14. WAŻNOŚĆ

Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

ZDdiYTl